Tags:

Gdp 2019

  • Quốc hội thông qua chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6-6,8%

    Quốc hội thông qua chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6-6,8%

    Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 8/11, với 447/450 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 92,16%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

  • Quốc hội chốt chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6-6,8%

    Quốc hội chốt chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6-6,8%

    Với 92,16% đại biểu tán thành, sáng 8/11/2018, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, với chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6-6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%.