Tags:

Eleanor roosevelt

  • “Đệ nhất phu nhân của thế giới”

    “Đệ nhất phu nhân của thế giới”

    Nước Mỹ đã trải qua 44 đời tổng thống, đi kèm với họ là những đệ nhất phu nhân nổi tiếng, nhưng có lẽ cho đến nay, chưa có một đệ nhất phu nhân nào vượt qua được danh tiếng và hình ảnh của Đệ nhất Eleanor Roosevelt, phu nhân của Tổng thống thứ 32, Franklin Roosevelt.