Tags:

Điều hành khá

  • Cà Mau phấn đấu vào tốp 10 chất lượng điều hành

    Tỉnh Cà Mau đã phê duyệt đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến năm 2020. Theo đó, giai đoạn đầu 2014 – 2015, tỉnh Cà Mau phấn đấu cải thiện điểm các chỉ số thành phần, nâng dần vị trí năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá.