Dòng sự kiện:

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

 • Cần biến các văn bản thành hành động thực tiễn

  Cần biến các văn bản thành hành động thực tiễn

  Trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể các vùng miền của đồng bào dân tộc, kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại, phát triển "sức mạnh mềm" của văn hóa Việt Nam góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia trong thời gian tới. Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sỹ Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội khảo cổ học Việt Nam.

 • Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam

  Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam

  Ngày 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến.

 • Đề cao giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam để xây dựng đất nước phát triển phồn vinh

  Đề cao giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam để xây dựng đất nước phát triển phồn vinh

  Tiếp tục Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiều 24/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh nhiệm vụ lan tỏa tinh thần, đề cao giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam để xây dựng đất nước phát triển phồn vinh vì hạnh phúc của nhân dân; đồng thời tin tưởng, nền văn hóa Việt Nam sẽ bừng sáng, hòa vào dòng chảy văn minh nhân loại.

 • Xây dựng môi trường văn hóa đoàn kết, dân chủ, kỷ cương

  Xây dựng môi trường văn hóa đoàn kết, dân chủ, kỷ cương

  Chiều 24/11, trong khuôn khổ Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đại diện các bộ, ngành đã trình bày tham luận, đề xuất giải pháp cụ thể để xây dựng môi trường văn hóa đoàn kết, dân chủ, kỷ cương đồng thời phát huy giá trị tích cực của thuần phong mỹ tục của gia đình, cộng đồng và xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới của đất nước.

 • Toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

  Toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

  Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 • Hội nghị Văn hóa 2021: Khơi dậy tinh thần cống hiến, đổi mới sáng tạo của nhân dân

  Hội nghị Văn hóa 2021: Khơi dậy tinh thần cống hiến, đổi mới sáng tạo của nhân dân

  Chiều 24/11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • Hội nghị Văn hóa 2021: Khơi dậy khát vọng của dân tộc

  Hội nghị Văn hóa 2021: Khơi dậy khát vọng của dân tộc

  Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến.

 • Tổng Bí thư: Tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc

  Tổng Bí thư: Tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc

  Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 • Phát huy truyền thống văn hóa mỗi địa phương để xây dựng con người Việt Nam toàn diện

  Phát huy truyền thống văn hóa mỗi địa phương để xây dựng con người Việt Nam toàn diện

  Trong khuôn khổ Hội nghị Văn hóa 2021, sáng 24/11, lãnh đạo một số địa phương đã có tham luận phát biểu, thống nhất tinh thần phát huy các giá trị truyền thống tiêu biểu của từng địa phương để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

 • Giữ gìn bản sắc văn hóa trong thời kỳ hội nhập

  Giữ gìn bản sắc văn hóa trong thời kỳ hội nhập

  Văn hóa dân gian, văn hóa truyền thống do các cộng đồng dân tộc sáng tạo ra trong quá trình sinh tồn, phát triển là những yếu tố làm nên giá trị đặc sắc, tạo bản sắc riêng của mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc.

 • Phát huy vai trò của trụ cột văn hóa gắn liền với trụ cột kinh tế, chính trị, xã hội

  Phát huy vai trò của trụ cột văn hóa gắn liền với trụ cột kinh tế, chính trị, xã hội

  Trong khuôn khổ Hội nghị Văn hóa 2021, sáng 24/11, phát biểu tham luận với chủ đề "Tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển văn hóa", Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh nhiệm vụ triển khai Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 với 3 trụ cột tăng cường đầu tư, đổi mới sáng tạo và đột phá thể chế nhằm phát huy vai trò của trụ cột văn hóa gắn liền với trụ cột kinh tế, chính trị, xã hội theo hướng phát triển bền vững.

 • Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

  Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

  Sáng 24/11, trong khuôn khổ Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày tóm tắt Báo cáo “Kế thừa, phát huy văn hóa dân tộc; xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; các định hướng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” trong đó nêu rõ tình hình thế giới, khu vực và trong nước hiện nay, từ đó đưa ra những giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong thời gian tới.

 • Hội nghị Văn hóa toàn quốc tại điểm cầu Thông tấn xã Việt Nam

  Hội nghị Văn hóa toàn quốc tại điểm cầu Thông tấn xã Việt Nam

  Sáng 24/11/2021, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến.

 • Xây dựng, phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước

  Xây dựng, phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước

  Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến.

 • Hội nghị ‘Chấn hưng văn hóa’ - tạo sức bật, khơi khát vọng

  Hội nghị ‘Chấn hưng văn hóa’ - tạo sức bật, khơi khát vọng

  75 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc đầu tiên (24/11/1946), Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 được tổ chức, với ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước.

 • Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc

  Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc

  Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến.

 • Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị Văn hoá toàn quốc

  Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị Văn hoá toàn quốc

  Sáng 24/11/2021, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • Bồi đắp văn hóa ứng xử người Hà Nội

  Bồi đắp văn hóa ứng xử người Hà Nội

  Dù được nhắc đến nhiều, thực hiện đã lâu nhưng văn hóa ứng xử đối với người dân Hà Nội chưa bao giờ là vấn đề cũ.

 • Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021: Khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước từ phát triển văn hóa

  Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021: Khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước từ phát triển văn hóa

  Ngày 24/11/2021, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 được tổ chức sau 75 năm kể từ hội nghị lần thứ nhất.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam

  Quan điểm, tư tưởng về văn hóa nghệ thuật của Hồ Chí Minh luôn luôn có ý nghĩa định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa, văn nghệ cách mạng Việt Nam.