Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Tập trung chỉ đạo công tác bầu cử Quốc hội khóa XIII

Ngày 10/2, Hội nghị toàn quốc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã họp tại Hà Nội.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử Tòng Thị Phóng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử, phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Cùng dự còn có đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Chính phủ, Hội đồng bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Sở Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc 63 tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử nhấn mạnh: Tiếp theo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là sự kiện trọng đại trong năm 2011. Cuộc bầu cử được triển khai, chuẩn bị và tiến hành ngay sau khi kết thúc thắng lợi Đại hội XI của Đảng rất có ý nghĩa với nhiều thuận lợi cơ bản.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là dịp để nhân dân cả nước phát huy quyền làm chủ, sáng suốt lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu, đủ đức đủ tài, xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử, quán triệt tư tưởng của Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cần đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan trong công tác bầu cử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc bầu cử lần này; tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND trong bộ máy Nhà nước. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội, qua đó phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao hơn nữa nhận thức về quyền, nghĩa vụ chính trị, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng, củng cố Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, MTTQ và các tổ chức phụ trách bầu cử phải có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trên cơ sở quy định của pháp luật, lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị nhân sự, gắn với kết quả nhân sự của Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ để lựa chọn và giới thiệu người ra ứng cử; tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; chú trọng mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; bảo đảm tính đại diện cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Người được giới thiệu phải hội đủ phẩm chất, năng lực trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Một nhiệm vụ quan trọng khác là lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc tổ chức để người ứng cử tiếp xúc với cử tri, trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử; tạo điều kiện để những người ứng cử và cử tri đối thoại, giao lưu trực tiếp với nhau. Điều quan trọng là phải bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, kiên quyết ngăn chặn sự lợi dụng dân chủ để làm trái đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử Tòng Thị Phóng nêu rõ: Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, coi trọng tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có quan điểm quần chúng, có đủ năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; có cơ cấu hợp lý về số đại biểu, bảo đảm số lượng đại biểu chuyên trách theo đúng quy định của pháp luật.

Hội nghị đã phổ biến: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; Hướng dẫn về công tác nhân sự; Quy trình các bước hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND và việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri; Thông tư hướng dẫn một số nội dung về tổ chức bầu cử; Hướng dẫn sử dụng kinh phí bầu cử.

Ngày 17/4 lập danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Theo lịch trình thời gian và các công việc phải thực hiện trong cuộc bầu cử, các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ diễn ra lần lượt trong các ngày 26/2; 20/3-23/3; 13/4-17/4. Ngày 17/4, danh sách chính thức người được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ được lập. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu của mỗi đơn vị được tính căn cứ theo số dân của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước vào ngày 13/3.

Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ của những người ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội vào 17 giờ ngày 18/3. Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử được thực hiện từ ngày 24/3 đến 31/3. Ngày 12/4, tiến hành xong việc xác minh và trả lời về các vụ việc mà cử tri nêu lên đối với người ứng cử. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND toàn quốc được ấn định vào 22/5, với thể thức bỏ phiếu. Tổ bầu cử có thể quyết định thời gian bắt đầu và kết thúc bỏ phiếu nhưng không được trước 5 giờ sáng và quá 10 giờ đêm...

Kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử cho rằng, hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, kịp thời, đi vào những nội dung rất cụ thể trong các văn bản hướng dẫn. Bởi đây là cuộc bầu cử có những đặc thù riêng, đặt ra những yêu cầu mới, bên cạnh thuận lợi còn có nhiều khó khăn, việc bầu chung đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND diễn ra trong một ngày, ngay sau Đại hội Đảng, thời gian gấp trong khi có rất nhiều việc phải tiến hành.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 8 điểm cần lưu ý, trong đó nêu rõ đây là sự kiện trọng đại của năm 2011, đặt ra những yêu cầu mới, do đó tinh thần phải thật sự cầu thị, lắng nghe, triển khai sớm, kịp thời điều chỉnh những vấn đề nảy sinh, quán triệt các nội dung đặc thù của cuộc bầu cử. Cần nghiên cứu kỹ qua thực tiễn để phát hiện những vấn đề đặt ra, các điểm chưa hợp lý để xây dựng các văn bản hướng dẫn, đề xuất những điểm cần sửa. Các cơ quan cũng cần sớm trao đổi, thảo luận, khẩn trương sửa các văn bản, đồng thời rà kỹ lại toàn bộ các nội dung để đảm bảo phù hợp với luật pháp.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu các địa phương sớm quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các văn bản của Trung ương, xây dựng chương trình, kế hoạch chặt chẽ, khoa học nhằm triển khai tốt cuộc bầu cử sắp tới. Trong đó, chuẩn bị tốt công tác nhân sự, lựa chọn được những đại biểu tương xứng với vai trò vị trí của Quốc hội, HĐND.

Sau Hội nghị, theo đúng quy trình, cần sớm hình thành các tổ chức chỉ đạo bầu cử như: Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử... đảm bảo hoạt động thiết thực và hiệu quả. Đồng chí cũng lưu ý, cần làm tốt công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử, làm cho nhân dân, cử tri hiểu rõ yêu cầu, tính chất của cuộc bầu cử thật sự là ngày hội, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đồng thời đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự..

“Toàn bộ hệ thống chính trị phải tập trung chỉ đạo công tác bầu cử. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cần có sự phối hợp công tác, phải phân công cụ thể, chỉ đạo chặt chẽ, giao ban thường xuyên, phối hợp nhịp nhàng, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những vấn đề nảy sinh, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Vân Hòa- TTXVN

Chính trị

Phản hồi - Phản biện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản