Quy định mới về cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 02/2023, sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 23/2014 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).(đọc thêm)