Hà Nội treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Trong 2 ngày 14 - 15/8/2020, đồng loạt các cơ quan nhà nước thực hiện treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.(đọc thêm)