Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã hoàn thành chương trình đề ra, sau 10 ngày làm việc tích cực, khẩn trương.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã thảo luận, xem xét tiếp thu ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng.

Các ý kiến đóng góp rất phong phú, bao quát nhiều lĩnh vực với các phạm vi, nội dung và tầm mức khác nhau, nhưng nhìn chung đều rất tâm huyết, phản ánh chân thực những suy nghĩ, trăn trở, tìm tòi trước thực tiễn sinh động của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước trong điều kiện mới, thể hiện trách nhiệm với Đảng, với dân tộc, mong muốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển nhanh, bền vững.


Ban Chấp hành Trung ương bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trí tuệ và tinh thần xây dựng chân thành, tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng để bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện, đồng thời để chỉ đạo trong hoạt động thực tiễn.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Đinh Xuân Tuân-TTXVN


Hội nghị đã tiếp thu nhiều ý kiến bổ sung làm rõ và sâu sắc thêm về đánh giá tình hình đất nước sau 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; các bài học kinh nghiệm; bối cảnh tình hình đất nước hiện nay và những vấn đề mới đặt ra cần giải quyết; điều chỉnh một số điểm trong mục tiêu, nhiệm vụ và các chính sách, giải pháp chính, nhất là trên lĩnh vực xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; xây dựng nông thôn mới; coi trọng bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu v.v... nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Về công tác xây dựng Đảng, các ý kiến tiếp thu tập trung chủ yếu vào việc quán triệt và tăng cường xây dựng mối quan hệ giữa nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới công tác cán bộ và phương thức lãnh đạo của Đảng cho phù hợp với yêu cầu phát triển mới; tổng kết, đánh giá cơ chế và mô hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng để có chủ trương, giải pháp thiết thực và có hiệu quả hơn trong thời gian tới.


Với những điểm bổ sung, sửa chữa lần này, các dự thảo văn kiện được hoàn chỉnh, thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân ta.

Với tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, Hội nghị Trung ương đã thảo luận sôi nổi, góp ý kiến thẳng thắn, sâu sắc và thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X trình Đại hội XI và báo cáo tình hình thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X.


Về giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, hội nghị lần này đã xem xét, cân nhắc, lựa chọn, bổ sung vào kết quả có được tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13, nhất trí thông qua danh sách để giới thiệu với Đại hội lần thứ XI của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương cũng đã quyết định thời gian họp Đại hội, thông qua dự kiến chương trình và quy chế làm việc của Đại hội để trình Đại hội XI quyết định.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định với những kết quả đạt được của Hội nghị Trung ương lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, giữ vững nguyên tắc, hoàn thành cơ bản chương trình toàn khóa và chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng nhiệm kỳ XI theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, từ nay đến ngày khai mạc Đại hội XI của Đảng thời gian còn rất ít, đứng trước thềm năm mới 2011 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Mão, cần phải khẩn trương, tích cực chuẩn bị về mọi mặt để bảo đảm cho thành công của Đại hội Đảng, đồng thời phải hoàn tất công việc cuối năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2011; tập trung cao độ khắc phục cho được những khó khăn trước mắt, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chăm lo thiết thực đời sống nhân dân, nhất là ở các vùng khó khăn, thiên tai, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng, nỗ lực thi đua lập thành tích thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân.

Tổng Bí thư mong muốn và tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Trung ương, các đồng chí chủ trì cơ quan, đơn vị và các địa phương, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, tổ chức làm việc khoa học, sáng tạo, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhất cương vị, nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của dân, của Đảng.

Đúng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12), thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ cả nước.


Tổng Bí thư chúc Quân đội ta không ngừng phát triển, tiến lên theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, mãi mãi xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.Thông báo Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)


Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng từ ngày 12 - 19/1/2011


Ngày 22/12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã ra Thông báo Hội nghị lần thứ 14 như sau:


Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, trong các ngày từ ngày 13 - 22/12/2010, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã họp Hội nghị lần thứ 14 để tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng các cấp, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; thảo luận Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI và Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X; thảo luận, thông qua phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Sau Hội nghị Trung ương 12 (khoá X), theo chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã gửi các dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng để thảo luận, góp ý tại đại hội đảng các cấp và ngày 15/9/2010, đã công bố các dự thảo văn kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến toàn dân.


Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các cấp, các ngành đã chủ động tổ chức nhiều cuộc hội nghị, hội thảo, thảo luận và gửi về Trung ương hàng trăm bản tổng hợp ý kiến góp ý.


Đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân ở các lứa tuổi, nghề nghiệp, trên mọi miền của Tổ quốc và kiều bào ta ở nước ngoài đã nhiệt tình đóng góp ý kiến, gửi hàng vạn thư, tài liệu góp ý đến Văn phòng Trung ương Đảng và các ban đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoặc phản ảnh qua các báo, đài.


Hầu hết các ý kiến góp ý đều rất thẳng thắn, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm với Đảng, với dân tộc, mong muốn Đảng ta trong sạch, vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển nhanh, bền vững. Việc góp ý của nhân dân vào các dự thảo văn kiện rất phong phú, đa diện, nhiều chiều, mang tính nhân dân rộng rãi. Đây thật sự là một đợt sinh hoạt chính trị sinh động và dân chủ trong xã hội ta.

Ban Chấp hành Trung ương bày tỏ sự trân trọng và chân thành cảm ơn các ý kiến góp ý tâm huyết, trí tuệ, với tinh thần trách nhiệm cao của đại hội đảng các cấp, các đại biểu Quốc hội, của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài; xin tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng để hoàn chỉnh các dự thảo, để các dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng thật sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân; đồng thời để chỉ đạo trong hoạt động thực tiễn.


Đối với một số vấn đề khó, phức tạp, đã trao đổi, thảo luận nhiều lần, nhưng vẫn còn ý kiến khác nhau, xin ghi nhận và để nghiên cứu sau Đại hội.

1- Ban Chấp hành Trung ương đã nghiên cứu các bản tổng hợp ý kiến đóng góp của đại hội đảng các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các văn kiện Đại hội; xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị về việc tiếp thu các ý kiến góp ý vào dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển), dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); tập trung thảo luận, tiếp thu các ý kiến góp ý vào những nội dung quan trọng trong từng văn kiện, như:


Về đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng, những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị... trong dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển); về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010, mục tiêu phát triển đất nước ta trong 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội XI và 10 năm tới, về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội hài hoà với phát triển kinh tế, về tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xây dựng Đảng...  (trong dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020); về tiêu chuẩn đảng viên, giới thiệu người vào Đảng, thành lập tổ chức cơ sở đảng, chức năng, nhiệm vụ của ban cán sự đảng, đảng đoàn, thẩm quyền kỷ luật cán bộ và các hình thức kỷ luật trong Đảng, giải quyết khiếu nại, kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức đảng... (trong dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi)).

Qua tiếp thu các ý kiến góp ý, đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện Đại hội. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến Trung ương tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện để trình Đại hội XI của Đảng.

2- Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) tại Đại hội XI của Đảng và Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khoá X).


Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nêu cao bản lĩnh cách mạng, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, sớm cụ thể hoá nhiều nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng; kịp thời đưa ra những quyết sách phù hợp, giải quyết có kết quả nhiều vấn đề phức tạp về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đưa đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; cơ bản giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tạo được một số chuyển biến tiến bộ về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng.


Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, cải tiến chế độ và phương pháp công tác. Tuy nhiên, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng còn một số mặt hạn chế, khuyết điểm cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm.

3- Trên cơ sở kết quả của Hội nghị Trung ương 13, tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương đã tiếp tục thảo luận, hoàn thiện, quyết định phương án nhân sự để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

4- Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng từ ngày 12/1-19/1/2011, tại Thủ đô Hà Nội; đã cho ý kiến về việc chuẩn bị nội dung, chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội XI và xem xét một số vấn đề quan trọng khác.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2010 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hương Thủy - TTXVN

Chính trị

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản