Kiểm soát quyền lực trong cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quy định 131-QĐ/TW và 132-QĐ/TW mới được Bộ Chính trị ban hành, chính là những bước tiến mới trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các quy định này hướng đến việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ và ý thức tuân thủ pháp luật ở những cơ quan có nhiều thẩm quyền, giúp các cơ quan này thực sự trong sạch và trở thành những "thanh bảo kiếm", những tấm "lá chắn" sắc bén để bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.(đọc thêm)