Cùng hành động để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập

Ngày 18/4 hằng năm được chọn là Ngày Người khuyết tật Việt Nam. Đây là dịp để chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, tổ chức của người khuyết tật tổ chức nhiều hoạt động vì người khuyết tật, khuyến khích sự tham gia của người khuyết tật vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm nâng cao chất lượng sống và đảm bảo sự hòa nhập - bình đẳng cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam. Ngày người khuyết tật Việt Nam năm 2024 có chủ đề “Cùng hành động để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập”. (đọc thêm)