Chỉ số Cải cách hành chính 2023 (PAR Index 2023) của 6 vùng kinh tế - xã hội

Trong năm 2023, cả 6 vùng kinh tế - xã hội đều có giá trị trung bình Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index 2023) đạt trên 80% và đều tăng trưởng cao hơn so với năm 2022. (đọc thêm)