Tags:

Culture business forum cbf

  • Văn hóa và kinh tế có mối quan hệ không thể tách rời

    Văn hóa và kinh tế có mối quan hệ không thể tách rời

    Diễn đàn quốc gia thường niên Văn hóa với doanh nghiệp năm 2021 (Culture & Business Forum - CBF) với chủ đề “Tiếp biến văn hóa – Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế” đã diễn ra chiều 5/12 tại Hà Nội theo hình thứ hỗn hợp (hybrid) giữa trực tiếp, trực tuyến và thực tế ảo.

  • Ngày 5/12, diễn ra Diễn đàn quốc gia về văn hóa doanh nghiệp năm 2021

    Ngày 5/12, diễn ra Diễn đàn quốc gia về văn hóa doanh nghiệp năm 2021

    Diễn đàn quốc gia thường niên Văn hóa với doanh nghiệp năm 2021 (Culture & Business Forum - CBF) với chủ đề “Tiếp biến văn hóa – Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế” sẽ diễn ra ngày 5/12 tại Hà Nội.