Mít tinh trọng thể kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

(Tin tức) - Sáng 17/11, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2010) đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Tới dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên các Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Huỳnh Đảm.

Đến dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; các cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các tướng lĩnh, các nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc; đại diện lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội; đại diện các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội...

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài Liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Người là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân. Chân lý mà Người tổng kết “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công” mãi mãi tỏa sáng trên mọi chặng đường phát triển của đất nước ta.

Ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Suốt 80 năm qua, với các phương thức hoạt động, hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã lớn mạnh không ngừng và có những đóng góp hết sức to lớn, thực sự là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua chặng đường lịch sử. Trong một phần thế kỷ gần đây, MTTQ Việt Nam đã không ngừng được củng cố, tăng cường về tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tiếp tục khẳng định và phát huy vị trí, vai trò của mình trong đời sống chính trị - xã hội; mối quan hệ giữa Mặt trận với các tầng lớp nhân dân ngày càng mật thiết, được nhân dân tin cậy. Mặt trận đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực vào việc giải quyết những vấn đề quốc kế dân sinh, những vấn đề bức xúc trong cuộc sống của nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Thông qua những hoạt động ích nước, lợi dân đó, Mặt trận đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và Nhà nước, củng cố mối liên hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Thành tích, cống hiến và sự phát triển của Mặt trận là rất to lớn và đáng tự hào. Mặt trận rất xứng đáng với phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng lần thứ hai mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu, sự cống hiến to lớn và những bước phát triển, tiến bộ của Mặt trận trong các chặng đường lịch sử, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Các cán bộ Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên, nhất là các vị, các đồng chí hoạt động ở cơ sở, ở địa bàn dân cư trên mọi miền đất nước, đã và đang ngày đêm gắn bó với nhân dân, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chỉ rõ: Khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải được xây dựng trên cơ sở bảo đảm những lợi ích tối cao của dân tộc và những quyền lợi cơ bản, chính đáng của nhân dân. Chỉ có tin vào dân, dựa vào dân thì mới xây dựng được khối đại đoàn kết một cách tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo, cùng hướng đến một mục tiêu chung. Tư tưởng đại đoàn kết và chính sách mặt trận dân tộc thống nhất đó đã được Đảng ta vận dụng đúng đắn, sáng tạo, được toàn dân ta hưởng ứng hết lòng, tạo nên sức mạnh phi thường đưa đất nước ta vượt qua mọi gian lao, thử thách, giành thắng lợi to lớn qua các thời kỳ cách mạng.

Để quan điểm, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất tiếp tục đi vào cuộc sống, Tổng Bí thư đề nghị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung về tăng cường lãnh đạo, giáo dục và vận động làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất, nâng cao trách nhiệm và năng lực công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc phải được thể hiện trong mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Các chủ trương, chính sách, pháp luật đó phải tạo điều kiện và môi trường thuận lợi nhằm khai thác mọi tiềm năng, khuyến khích mọi người, mọi tổ chức phát huy cao độ mọi nguồn lực và tài năng sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, sớm có những cơ chế cụ thể để phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân; cần thực thiện tốt hơn Quy chế dân chủ và Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong giai đoạn mới.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cách mạng, nhất là hai cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khởi xướng là "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và "Ngày vì người nghèo"; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, khắc phục tình trạng hành chính hóa.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh kêu gọi toàn thể đồng bào ta thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng, đoàn kết, tập hợp trong MTTQ Việt Nam, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao Huân chương Sao Vàng tặng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ghi nhận công lao to lớn đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đọc diễn văn tại buổi lễ, ôn lại chặng đường hoạt động vẻ vang của MTTQ Việt Nam các cấp đã có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn hiện nay, bằng các phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, chương trình "Nối vòng tay lớn"… MTTQ Việt Nam đã động viên, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân chung tay góp sức xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và đã đạt được những kết quả to lớn, đóng góp vào sự phát triển đất nước.

Trong bối cảnh mới của tình hình quốc tế và trong nước, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục quán triệt, thấm nhuần quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận dân tộc thống nhất. MTTQ tiếp tục tăng cường về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; là một bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân.

Cùng ngày, phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2010), do Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải và Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Dương Quan Hà khẳng định: Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu, là sức mạnh vĩ đại của dân tộc ta trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (nay là MTTQ Việt Nam) qua 80 năm, các đại biểu đại diện đồng bào các giới, lão thành cách mạng, nhân sỹ trí thức, đại diện các tôn giáo, dân tộc tiêu biểu của thành phố cũng đã cùng điểm lại chặng đường 35 năm từ ngày thống nhất đất nước đến nay, nhất là qua 25 năm đổi mới, MTTQ TP Hồ Chí Minh đã vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành phố tăng cường đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, luôn đi đầu hưởng ứng thực hiện các phong trào hành động cách mạng, phát huy quyền làm chủ, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa thành phố phát triển.  

Quỳnh Hoa  - Hoàng Liên Sơn

Chính trị

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản