Từ 2019-2023, thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng trưởng 102%

Theo đánh giá của Tổ chức tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới - Brand Finance, thương hiệu quốc gia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 102% trong giai đoạn 2019-2023.(đọc thêm)