Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới: Điều 2

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định số 144).(đọc thêm)