Hà Nội sẽ xem xét miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Để đảm bảo 100% người dân có tài khoản trên Cổng dịch vụ công và tối thiểu 50% hồ sơ phát sinh được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến; 100% công dân được cấp chữ ký số miễn phí, năm nay, Hà Nội sẽ miễn giảm phí lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ.(đọc thêm)