Đến năm 2030, phấn đấu mỗi trạm y tế có ít nhất một bác sĩ cơ hữu

Quyết định số 281/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TƯ ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở. (đọc thêm)