50 biển số ô tô đẹp được đấu giá ngày 27/9/2023

Công ty đấu giá Hợp danh Việt Nam đã công bố danh sách 50 biển số đẹp tiếp tục được đấu giá trực tuyến ngày 27/9/2023.(đọc thêm)