Tags:

Chubb australia

  • Ông Peter Kelaher được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Quốc gia của Chubb Australia và New Zealand

    Chubb vừa chính thức bổ nhiệm ông Peter Kelaher giữ chức Chủ tịch Quốc gia của Australia và New Zealand. Trong vai trò mới của mình, ông Peter Kelaher, hiện là Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc Bộ phận Tài sản và Thương vong (Property & Casualty- P&C) của Chubb Australia và New Zealand, sẽ chịu trách nhiệm điều hành mảng kinh doanh bảo hiểm chung của công ty, bao gồm P&C thương mại, các dòng bảo hiểm cá nhân truyền thống và đặc biệt, bảo hiểm tai nạn và sức khỏe.