09:06 11/09/2014

Xây dựng hồ sơ Nghệ thuật Bài Chòi trình UNESCO

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 2836/QĐ-BVHTTDL ngày 8/9/2014, phê duyệt kế hoạch xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia “Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam” đề nghị UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 2836/QĐ-BVHTTDL ngày 8/9/2014, phê duyệt kế hoạch xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia “Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam” đề nghị UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

 

Phạm vi thực hiện hồ sơ quốc gia Bài Chòi gồm 11 tỉnh, thành phố miền Trung (không bao gồm Tây Nguyên), cụ thể gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.


Theo quyết định của Bộ VHTTDL, hồ sơ sẽ do Viện âm nhạc thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố có liên quan trong việc xây dựng Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam”. Các tỉnh/thành phố có liên quan phải hoàn thành hồ sơ để bảo đảm hồ sơ hoàn thiện để Việt Nam trình UNESCO trước ngày 31/3/2015.


P.H