12:14 08/12/2018

Xây dựng chương trình công tác dân vận gắn với công tác chuyên môn

Ngày 8/12, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh về việc thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2018. 

Chú thích ảnh
 Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2018 của tỉnh Phú Yên.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là công tác hết sức quan trọng, vừa là mục tiêu vừa là phương thức để giành thắng lợi trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy lãnh đạo tỉnh Phú Yên phải xác định công tác dân vận là của cả hệ thống chính trị, cần chủ động xây dựng chương trình và thể chế hóa công tác dân vận gắn với công tác chuyên môn; tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức cán bộ, nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận.

Các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với dân, giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo của dân, làm cho dân tin tưởng, không để các thế lực thù địch lợi dụng. Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở phải bám dân, hiểu dân, luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ và sắp xếp bộ máy hoạt động, lấy hiệu quả công việc để đánh giá cán bộ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và củng cố, kiện toàn bộ máy dân vận các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2018, tỉnh Phú Yên đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, Phú Yên tập trung vào việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực, như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI… tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Phú Yên tập trung thực hiện xây dựng chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động quản lý nhà nước trong tất cả các cấp, các ngành, theo hướng hiện đại, đồng bộ, thông suốt, tiện lợi và nhanh chóng, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước và nhu cầu tra cứu thông tin của người dân, doanh nghiệp. Qua đó tỉnh đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với 463 thủ tục cấp tỉnh, 9 thủ tục cấp huyện và 13 thủ tục cấp xã.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản như: Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh; quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn; gửi thư xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hẹn; gửi thư chúc mừng, thư chia buồn đến người dân…

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Trong năm 2018, các đơn vị chức năng đã tiếp 2.520 lượt công dân với 2.059 vụ việc, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước; đã giải quyết 74% tổng số đơn khiếu nại và 73% tổng số đơn tố cáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Đó là, việc cụ thể hóa các chủ trương về công tác dân vận, công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại một số đơn vị, địa phương còn chung chung, nặng về giải pháp mang tính hành chính.

Việc công khai, minh bạch các kế hoạch, chủ trương và tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, đôi lúc chưa tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai.

Việc lấy ý kiến nhân dân tham gia về xây dựng, triển khai các đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội chưa nhiều.

Công tác tiếp dân tuy đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tại một số địa phương có xu hướng tăng, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường.

Tin, ảnh: Thế Lập (TTXVN)