Trong tháng 7/2024: Hà Nội phấn đấu có thêm 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/TU đến quý II/2024; kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024, đến nay, TP Hà Nội có thêm 75 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 48 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. (đọc thêm)