'Triều đại Việt' nhằm vào các đối tượng nhận thức mơ hồ về chính trị, cần kíp về tài chính

Tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” dùng nhiều biện pháp để tiếp cận, tác động đến các đối tượng trong nước có nhận thức mơ hồ về chính trị, cần kíp về tài chính để móc nối, lôi kéo tham gia, thực hiện các hoạt động khủng bố, phá hoại.(đọc thêm)