Tháng 7, diện tích băng Bắc cực thấp hơn trung bình 27%

So với trung bình các tháng 7 giai đoạn 1981-2020, diện tích băng Bắc cực trong tháng 7/2020 thấp hơn 27%.(đọc thêm)