Sức bật từ mùa Thu cách mạng 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi to lớn, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tiếp nối hào khí năm xưa, dân tộc ta đang nỗ lực phấn đấu lập nên những chiến công trong giai đoạn cách mạng mới, đưa đất nước tiến những bước nhanh, vững chắc, biến khát vọng phát triển thành hiện thực, xây dựng nước Việt Nam hùng cường.(đọc thêm)