Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị xâm hại tình dục

Tại Quyết định 5609 ngày 31/12/2020; Bộ Y tế đã ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập (có hiệu lực từ ngày 1/4/2021).(đọc thêm)