Những việc đơn giản cần làm để phòng, chống dịch COVID-19

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị thực hiện tốt các điểm sau đây.(đọc thêm)