Nghèo đói cùng cực khiến nhiều người Afghanistan phải bán thận để sinh tồn

Tình trạng nghèo đói cùng cực đã buộc nhiều người Afghanistan tuyệt vọng phải đi bán thận của mình để có tiền trang trải cuộc sống.(đọc thêm)