Niềm tin từ Đại hội Đảng cấp cơ sở

Bắt đầu được tiến hành từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020, đến thời điểm này, có thể khẳng định Đại hội Đảng cấp cơ sở đã được tổ chức thành công ở nhiều phương diện. (đọc thêm)