Hà Nội: 4 nhóm đối tượng được hỗ trợ trước ngày 25/8

Hiện nay các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã triển khai rà soát, phấn đấu chi trả xong trước ngày 25/8 gói hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng trong tổng số 10 đối tượng đặc thù chịu ảnh hưởng, gặp khó khăn do COVID-19 gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công.(đọc thêm)