Dự thảo 8 nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó quy định 8 nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân. (đọc thêm)