Đánh cược tính mạng với các lò 'tử thần'

Tình trạng các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vẫn còn phổ biến, gây bức xúc trong nhân dân.(đọc thêm)