Đại hội lần thứ IV của Đảng: Thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên CNXH

Ðại hội lần thứ IV của Ðảng họp từ ngày 14 - 20/12/1976 tại Hà Nội, là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tổng kết những bài học lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. (đọc thêm)