Cảnh giác trước thông tin xấu độc

Ở các kỳ Đại hội gần đây xuất hiện ngày càng nhiều thông tin xấu độc, bóp méo sự thật về công tác cán bộ, gây rối tình hình đất nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tác giả của những thông tin xấu độc này là các thế lực thù địch bên ngoài, những phần tử cơ hội chính trị bên trong đất nước...(đọc thêm)