Bảo tồn & phát huy giá trị di sản

Việt Nam có một kho tàng di sản văn hóa vô cùng phong phú và đa dạng. Không chỉ góp phần quan trọng vào việc giáo dục lịch sử, vun đắp truyền thống tốt đẹp của dân tộc, di sản văn hóa còn giúp phát triển kinh tế, xây dựng và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Vì vậy, việc bảo tồn các di sản, di tích là việc làm quan trọng, trách nhiệm của Nhà nước và cộng đồng.(đọc thêm)