Ba nền tảng công nghệ phòng dịch dùng chung toàn quốc

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai nhanh, hiệu quả 3 nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc trong phòng chống dịch COVID-19.(đọc thêm)