6 tháng năm 2022, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,48%

6 tháng năm 2022, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,48% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,66%. (đọc thêm)