12:01 20/12/2012

Văn học đẩy lùi suy thoái đạo đức

Đó là khẳng định của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 19/12, tại lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957 - 2012).

Đó là khẳng định của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 19/12, tại lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957 - 2012).


Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: 55 năm qua, Hội Nhà văn Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh của mình, xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy, bạn đọc trong, ngoài nước yêu mến. Với hàng ngàn tác phẩm văn học có giá trị tư tưởng, giá trị nghệ thuật sâu sắc, các nhà văn thời đại Hồ Chí Minh đã góp phần tôn vinh tiếng Việt và làm phong phú thêm chân dung, nhân cách, tinh thần, phẩm giá của con người Việt Nam. Nhân vật lớn nhất của các nhà văn trong suốt 55 năm đồng hành cùng dân tộc là nhân dân Việt Nam bền bỉ, dẻo dai trong đấu tranh sinh tồn, anh hùng trong chiến đấu giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất.


Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng khẳng định: Nhận rõ vai trò to lớn của văn hóa, văn học - nghệ thuật, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy nền văn hóa, văn học - nghệ thuật phát triển như: Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết 23 - NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Đảng, Chính phủ đã có nhiều chủ trương phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phê duyệt đề án “Đặt hàng, sáng tác và công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật về cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước”...


Đánh giá cao những đóng góp của Hội trong nhiệm vụ xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội; chỉ ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục, đồng chí Đinh Thế Huynh cho rằng: Hội Nhà văn Việt Nam cần nghiêm túc đánh giá thành tựu của văn học nước nhà trong thời kỳ đổi mới, công tác xây dựng tổ chức, xây dựng lực lượng của Hội; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, trách nhiệm và sáng tạo hơn; tạo môi trường thuận lợi để các nhà văn sáng tạo; góp phần xây dựng môi trường văn hóa tinh thần lành mạnh; phát huy vai trò đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống đang diễn ra hiện nay. Đặc biệt trong công tác xây dựng tổ chức, Hội cần luôn đề cao tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, tạo sự kế tục, phát triển hài hòa, gắn bó giữa các thế hệ, sự liên kết giữa các nhà văn ở mọi miền để thực hiện mục tiêu chung.

 

Mỹ Bình