05:07 22/05/2016

Tổ bầu cử có các nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Các tổ bầu cử có một vị trí, vai trò quan trọng trong công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.