07:08 15/07/2013

Thuê bao ngoại mạng có nhận được tin nhắn thông báo bận?

Với dịch vụ Busy SMS, thuê bao ngoại mạng có nhận được tin nhắn thông báo bận mà tôi cài đặt khi tôi kích hoạt dịch vụ bận hay không?

Hỏi: Với dịch vụ Busy SMS, thuê bao ngoại mạng có nhận được tin nhắn thông báo bận mà tôi cài đặt khi tôi kích hoạt dịch vụ bận hay không?

Trả lời: Dịch vụ chỉ gửi tin nhắn thông báo bận của dịch vụ hoặc của bạn cài đặt cho thuê bao của VinaPhone.