Khai mạc trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015” đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội sáng 27/12.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã dự Đại hội.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đinh Xuân Tuân-TTXVN


Cùng dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi lẵng hoa chúc mừng.

1.500 đại biểu là những cá nhân, tập thể anh hùng, chiến sỹ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và các vùng, miền của Tổ quốc đã về dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, cùng toàn thể các đồng chí đã về dự Đại hội.


Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng 1.500 đại biểu đại diện các tập thể anh hùng, các anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến của các địa phương, các lĩnh vực, các dân tộc, tôn giáo trên khắp mọi vùng miền của Tổ quốc - những tấm gương tiêu biểu, những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa thi đua của cả nước đã về dự Đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, những ưu khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới.


Đại hội cũng là dịp để biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định chính trị xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng vui mừng nhận thấy, hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 62 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần tạo nên động lực to lớn, cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, chung sức, đồng lòng làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Thủ tướng nhấn mạnh: Có thể nói, lịch sử cách mạng Việt Nam đã sản sinh ra các phong trào thi đua yêu nước và cũng chính lịch sử đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng và tác dụng to lớn của phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta.

Thủ tướng cho rằng, từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII đến nay, công tác thi đua và khen thưởng trong cả nước tiếp tục được phát triển, cổ vũ động viên được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2005 - 2010, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chỉ rõ: 5 năm qua, kể từ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII đến nay, công tác thi đua, khen thưởng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có sự phối hợp chặt chẽ; các bộ, ngành và địa phương đã tổ chức nhiều phong trào thi đua phong phú về nội dung và hình thức. Phong trào thi đua đã gắn kết với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Đặc biệt, việc lồng ghép các phong trào thi đua được tổ chức thực hiện có hiệu quả trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy, động viên và tập hợp được sức mạnh, phát huy được sức sáng tạo, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, trở thành động lực, biện pháp quản lý hữu hiệu, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và từng bước cải thiện đời sống nhân dân.

Công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thi đua và khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, mang tính sáng tạo.

Đại hội xác định mục tiêu giai đoạn 2011 – 2015 là tập trung phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, làm cho phong trào thi đua thực sự phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành động lực cách mạng to lớn của toàn dân tộc.


Các phong trào thi đua hướng vào đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt biểu dương đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước mà tiêu biểu là các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến vinh dự về dự Đại hội, đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước và đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư cho rằng, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai với nội dung, tiêu chí, hình thức phát động có sự đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm và tình hình thực tế của từng bộ, ngành, đơn vị, khơi dậy được tiềm năng, tính tích cực, sáng tạo, thu được nhiều kết quả thiết thực.


Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân, anh hùng, chiến sĩ thi đua và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, tích cực và sáng tạo của con người Việt Nam, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thiết thực vào những thành tựu to lớn và rất quan trọng của 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và những thành tựu quan trọng của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, 5 năm tới, phong trào thi đua yêu nước cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm qua, nhân rộng những mô hình, giải pháp hay đã được đúc kết tại Đại hội này. Bên cạnh đó, từng ngành, từng địa phương, từng tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua với những nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia tạo thành phong trào hành động cách mạng mang tính quần chúng rộng rãi, thu được hiệu quả thiết thực.

Các phong trào thi đua gắn với việc xây dựng, bồi dưỡng con người Việt Nam trong thời kỳ mới, phát triển toàn diện về ý thức làm chủ, ý thức trách nhiệm công dân, có tri thức, có sức khỏe và lao động giỏi, sống có văn hóa và tình nghĩa; giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thử thách góp sức tạo nên những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tổng Bí thư cho rằng, để thi đua yêu nước không ngừng phát triển, điều quan trọng là phải tập trung sự lãnh đạo thống nhất, chặt chẽ và toàn diện của các cấp ủy đảng.


Các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt và triển khai tới các chi bộ Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị (khóa IX) về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, chính quyền các cấp, MTTQ và các đoàn thể để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

Hòa Vân - TTXVN

Chính trị

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản