Ngày làm việc thứ 2 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Các đại biểu góp ý kiến về các Dự thảo Văn kiện Đại hội

Chiều 13/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI làm việc tại Hội trường, các đại biểu tham luận, góp ý kiến vào nội dung các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều khiển phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều khiển phiên thảo luận tại hội trường chiều 13/1. Ảnh: TTXVN


Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, trình bày tham luận “Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”, nhấn mạnh: Sự nghiệp đổi mới của nước ta đến nay đạt được những thành tựu hết sức to lớn và có ý nghĩa lịch sử cũng chính nhờ chúng ta nhận thức đúng đắn bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Thực tiễn 25 năm thực hiện chính sách đổi mới vừa qua cho thấy, công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày càng đi vào chiều sâu thì chúng ta càng phải đối diện với những vấn đề khó khăn, phức tạp mới, lại đặt ra cho đất nước những cơ hội lớn và thách thức mới.


Tất cả đều đòi hỏi chúng ta phải nhận thức lại cho đúng, vận dụng sáng tạo, bổ sung và phát triển lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với bối cảnh mới của thế giới và các điều kiện cụ thể trong nước hiện nay.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã trình bày tham luận về vấn đề: “Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”.


Tham luận nêu rõ: Nhiệm vụ cách mạng của nước ta hiện nay đòi hỏi phải giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, kịp thời ngăn ngừa, đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh, làm thất bại mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời sẵn sàng giành thắng lợi khi có tình huống phức tạp hơn.


Vì vậy, cần thấu suốt quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phải có sự đổi mới và phát triển về nội dung và phương thức xây dựng quân đội phù hợp trên nền tảng của tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới; phù hợp với khả năng thực tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả hiện tại và lâu dài.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với các đại biểu đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: TTXVN


Nhất quán và kiên định nguyên tắc lấy xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội.


Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị đòi hỏi phải chăm lo tăng cường, củng cố bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân của quân đội; giữ vững và không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; bảo đảm cho quân đội trong bất luận tình huống nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước và nhân dân, với Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về tổ chức, điều chỉnh biên chế, tổ chức quân đội đảm bảo sự ổn định, hợp lý, tinh gọn, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng chính quy và ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước của cán bộ, chiến sỹ.

Tập trung xây dựng quân đội tinh nhuệ, trước hết là tinh nhuệ về chính trị và trình độ kỹ thuật, chiến thuật, đáp ứng mọi yêu cầu của phương thức đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, đủ sức chiến thắng mọi kẻ thù trong mọi tình huống, kể cả trong điều kiện chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả chủ trương từng bước hiện đại hóa quân đội. Bên cạnh việc phát huy, nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác có hiệu quả vũ khí, trang bị hiện có, quân đội cần phải có vũ khí trang bị kỹ thuật mới hiện đại để đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trước hết, cần tập trung hiện đại hóa lực lượng hải quân, phòng không, không quân, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, trinh sát kỹ thuật, đồng thời từng bước hiện đại hóa các lực lượng khác phù hợp với điều kiện thực tế, phải đảm bảo tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội, đủ sức bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc, sẵn sàng đánh thắng mọi loại hình chiến tranh và mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng nhằm tạo thế và lực mới cho nền quốc phòng toàn dân.

Các đại biểu dự phiên họp chiều 13/1. Ảnh: TTXVN


Tham luận vấn đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng”, đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như trong suốt 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, Nhà nước đã thể chế hóa nhiều chính sách, pháp luật để chăm lo các giai tầng trong xã hội, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.


Đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo và chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận và các đoàn thể; thực hiện tốt vai trò Đảng vừa là người lãnh đạo vừa là thành viên của MTTQ Việt Nam.

Tham luận về vấn đề “Đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững”, đồng chí Vũ Hồng Khanh, Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội nhấn mạnh, cách đây đúng 10 năm, tại Đại hội lần thứ IX, lần đầu tiên, Đảng ta đã ghi vào văn kiện luận điểm quan trọng về phát triển kinh tế tri thức với tư cách là một yếu tố mới cấu thành đường lối CNH-HĐH đất nước.


Nhìn lại sự kiện đó, càng cảm nhận một cách rõ ràng sự sáng suốt, tầm nhìn xa và tính nhạy bén trong tư duy phát triển của Đảng ta. Tại Đại hội XI, sự phân tích khách quan, thẳng thắn về thực tiễn phát triển của đất nước, cho phép chúng ta nhận thấy rõ, bên cạnh việc mang lại những thành công nổi bật, mô hình tăng trưởng kinh tế mà chúng ta đang áp dụng đã bộc lộ những bất cập, không đáp ứng được những yêu cầu phát triển mới khi bối cảnh quốc tế và điều kiện trong nước đã thay đổi sâu sắc.


Tiếp tục mô hình đó, đất nước ta sẽ phải trả giá đắt về môi trường, phải hy sinh các cơ sở tăng trưởng dài hạn, nghĩa là dành lại phần rủi ro cho các thế hệ tương lai, cho con cháu chúng ta.


Nguy hiểm hơn, sự tiếp tục đó không cho phép Việt Nam thành công trong cạnh tranh và hội nhập vào mạng lưới phát triển toàn cầu, đẩy nền kinh tế tụt hậu và tụt hậu xa hơn.


Với những lý do này, đại biểu bày tỏ sự tán thành tuyệt đối việc Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 -2020 khẳng định vị trí số 1 của quan điểm phát triển bền vững, coi đây là yêu cầu, là trục xuyên suốt toàn bộ Chiến lược.

Từ thực tế tại địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Đua, Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tham luận vấn đề “Về kiến nghị một số giải pháp nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế”, kiến nghị 5 nhóm chính sách và giải pháp, đó là cần đổi mới tư duy về chức năng quản lý kinh tế của nhà nước thông qua việc sử dụng công cụ kế hoạch hóa phù hợp với sự vận hành của cơ chế thị trường; sử dụng hiệu quả công cụ chính sách kinh tế - tài chính để thúc đẩy quá trình tái cấu trúc nội bộ các ngành kinh tế; sử dụng các tổ chức kinh tế của Nhà nước như công cụ để khắc phục và hạn chế những khuyết tật của thị trường; chuyển từ cơ cấu kinh tế địa phương sang cơ cấu kinh tế vùng và đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền đô thị trong khuôn khổ tổ chức hệ thống chính quyền địa phương theo hướng mở rộng tính tự chủ và chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

Cũng tại phiên họp, đồng chí Võ Hồng Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo tham luận “Nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010, những bài học rút ra để thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020”.


Đồng chí Phạm Khôi Nguyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường, tham luận vấn đề “Công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững”.


Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương tham luận về vấn đề “Tăng cường và mở rộng quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng cộng sản, đảng cánh tả, đảng cầm quyền và các chính đảng trên thế giới”.

Ngày 9/1, tại Hà Nam, Công ty Xi măng Bút Sơn (Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam) đã khánh thành dây chuyền sản xuất thứ 2, công trình chào mừng Đại hội Đảng XI. Trong ảnh: Lễ cắt băng khánh thành dây chuyền. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN


Tại phiên họp, đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Đoàn thư ký Đại hội thay mặt Đoàn thư ký đã giới thiệu điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia gửi Đại hội.

Ngày 14/1, Đại hội tiếp tục làm việc.

Trước đó, sáng 13/1, các đại biểu tiếp tục làm việc tại đoàn, cho ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, bao gồm: Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Báo cáo Chính trị Đại hội XI của Đảng; Báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Liên quan đến những nội dung nêu trong Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), các đại biểu đã nhất trí với đánh giá tổng quát quá trình cách mạng Việt Nam với những thắng lợi vĩ đại, những khó khăn, thách thức, bài học lớn.


Các đại biểu đã phân tích, làm rõ những đặc trưng của xã hội XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng; mục tiêu và những phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.


Bàn về những định hướng lớn về phát triển kinh tế, các đại biểu đã tập trung phân tích các khía cạnh về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; chính sách phát triển đối với các thành phần kinh tế, chế độ phân phối…


Một số định hướng về phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, chính sách xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN… cũng được các đại biểu quan tâm thảo luận.


Một nội dung nổi bật trong buổi thảo luận tại các đoàn là về công tác xây dựng Đảng, trong đó nhấn mạnh đến phương thức lãnh đạo của Đảng, phương hướng xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, công nhân viên Nhà máy nhựa Polypropylen (Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn) đã phát động phong trào thi đua sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội XI của Đảng ngay từ những ngày đầu năm. Theo kế hoạch năm 2011, nhà máy sản xuất đạt sản lượng 130.000 - 150.000 tấn hạt nhựa PP, doanh thu từ 170 đến 200 triệu USD. Trong ảnh: Nhà máy nhựa Polypropylen xuất khẩu sản phẩm hạt nhựa PP qua cảng Dung Quất. Ảnh: Thanh Long - TTXVN


Đề cập Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, các đại biểu đã đi sâu phân tích những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới, nhất trí với các quan điểm phát triển, các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường; các định hướng phát triển ngành, vùng, lĩnh vực.


Các đại biểu cơ bản đồng tình với 3 khâu đột phá được xác định trong Dự thảo Chiến lược, gồm: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; Gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

Thảo luận Báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng, các đại biểu tập trung vào các nội dung: Những bài học kinh nghiệm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới; phương hướng đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế.


Trong đó chú ý nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế nói chung, phát triển các lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, nông lâm ngư nghiệp, các dịch vụ, hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế văn hóa xã hội hài hòa giữa các vùng, đô thị và nông thôn; giữ vững định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường, chính sách phát triển các hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, phát triển các loại thị trường.


Các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới, phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, kinh tế tri thức, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội… cũng là những nội dung được các đại biểu quan tâm thảo luận.

Nhiều ý kiến quan tâm, góp ý phương hướng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao chất lượng đảng viên, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp; công tác vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã cho ý kiến về Báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và Dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

TTXVN

Chính trị

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản