12:06 08/12/2016

Thêm 7 di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số được công nhận

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công nhận thêm 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc các dân tộc thiểu số.

Theo Quyết định số 4036/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong số 17 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt này có 7 di sản thuộc các dân tộc thiểu số.

Những di sản được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lần này thuộc bốn loại hình lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn dân gian và nghề thủ công truyền thống. Cụ thể: Nghi lễ mừng sinh nhật (Hắt khoăn) của người Nùng và Nghi lễ Cấp sắc Tào của người Tày (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn); Trò diễn Pôồn Pôông của người Mường (xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa); Nghi lễ Cấp sắc của người Dao (tỉnh Sơn La); Lễ cúng dòng họ (Tu su) của người Mông (tỉnh Sơn La); Nghi lễ Tết nhảy (Nhảng chầm đao) của người Dao (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) và nghề dệt Dèng (thổ cẩm) của người Tà Ôi (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Việc công nhận các di sản văn hóa phi vật thể trên sẽ góp phần tạo thuận lợi cho công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số.


P.H