09:07 09/09/2019

Thay đổi thông tin trên thẻ BHYT cần những thủ tục gì?

Bạn đọc hỏi: Tôi cần làm thủ tục gì để đính chính tên trong thẻ BHYT?

Chú thích ảnh
Làm thủ tục cấp thẻ BHYT cho người dân. Ảnh: XM

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 27 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tài nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Điểm 4 Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH; Mục II Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ –BHXH ngày 16/7/2018 sửa đổi bổ sung Quyết định số 595/QĐ-BHXH..., thì thành phần hồ sơ đề nghị điều chỉnh nhân thân trên thẻ BHYT gồm có:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)

- Chứng minh thư, thẻ căn cước công dân, hoặc hộ chiếu. Riêng đối tượng người lao động (cùng tham gia BHXH, BHYT) phải có thêm Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định. Trường hợp là đảng viên thì sử dụng hồ sơ chứng minh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

XM/Báo Tin tức