09:15 04/09/2019

Thái Bình tập trung giải quyết những vấn đề gây bức xúc

Ngày 4/9, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Thái Bình đã tặng Bằng khen cho 31 tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Qua ba năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Thái Bình đánh giá: Nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị, của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội trong tỉnh tiếp tục được nâng lên. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở phần lớn các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của mỗi tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xác định được từng nội dung, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể, các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Thái Bình đã rà soát, lựa chọn các vấn đề gây bức xúc, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết; coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc đã được các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết, nhất là những nội dung được chỉ ra sau kiểm điểm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng như các nội dung về đất đai, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ chính sách, cải cách hành chính... Qua đó, đã tỉnh đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế căn bản, như việc học tập, nghiên cứu, quán triệt làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ở một số cấp, ngành, địa phương, đơn vị vẫn còn nặng tính hình thức, giáo điều, rập khuôn. Việc xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn gắn với yêu cầu nhiệm vụ trên từng cương vị công tác của tập thể, cá nhân ở một số nơi còn chưa tốt nên không rõ mục tiêu, nhiệm vụ để phấn đấu, càng không rõ căn cứ để phê bình, kiểm điểm. Công tác chỉ đạo của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, của tập thể lãnh đạo và một số người đứng đầu cấp, ngành, là chưa rõ, còn biểu hiện khoán trắng, phó mặc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đề nghị: Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt năm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; gắn việc nghiên cứu, triển khai, quán triệt Chỉ thị 05 với các văn bản chỉ đạo mới nhất của Trung ương và của tỉnh trên các lĩnh vực, đặc biệt về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị lấy tinh thần Chỉ thị 05 để soi rọi vào việc lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cá nhân mình. Để tạo sự chuyển biến rõ nét, cần chọn những việc khó nhất, vướng nhất, có ý nghĩa quyết định nhất để làm theo tinh thần của Chỉ thị số 05. Cấp ủy, tổ chức Đảng và các tập thể lãnh đạo tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và xử lý trách nhiệm, nhất là xử lý trách nhiện các tập thể, cá nhân khi không làm tròn bổn phận, không làm đúng tinh thần Chỉ thị 05...

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Thái Bình đã phát động cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác".

Tin, ảnh: Nguyễn Công Hải (TTXVN)