Tags:

Việc làm thay đổi

  • Bài toán với giáo dục nghề nghiệp - Bài cuối: Bắt kịp xu hướng hội nhập

    Bài toán với giáo dục nghề nghiệp - Bài cuối: Bắt kịp xu hướng hội nhập

    Trước tiến trình của toàn cầu hóa, kinh tế tri thức và gần đây là cách mạng công nghiệp lần thứ 4, giáo dục nghề nghiệp cũng đứng trước những đòi hỏi mới, phức tạp và biến động về kỹ năng của người lao động. Điều này đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý cần có các những giải pháp để giáo dục nghề nghiệp có thể bắt kịp xu hướng, đồng hành với một thế giới việc làm thay đổi nhanh chóng.