Tags:

Vùng dtts

 • Góp ý hoàn thiện tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển

  Góp ý hoàn thiện tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển

  Ngày 20/7 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội thảo: “Tiêu chí phân định vùng Dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi theo trình độ phát triển, giai đoạn 2021-2025”.

 • Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

  Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

  12 triệu Euro của Chính phủ Ireland cho Chương trình phát triển kinh tế, xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng DTTS và miền núi, nhằm hỗ trợ cải thiện kinh tế, xã hội và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho người DTTS tại 5 tỉnh.

 • Cùng hành động để “không ai bị bỏ lại phía sau”

  Cùng hành động để “không ai bị bỏ lại phía sau”

  Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 đã thể hiện sự cam kết, sự quan tâm đặc biệt, quyết liệt của Chính phủ đối với việc phát triển mọi mặt vùng DTTS và miền núi.

 • Nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào - Bài cuối

  Nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào - Bài cuối

  Hình thức tuyên truyền PBGDPL có lúc có nơi chưa thích hợp với từng địa bàn, điều kiện sống của người dân, nội dung pháp luật tuyên truyền, phổ biến chưa có trọng tâm, chưa sát với vùng DTTS, miền núi và biên giới.

 • Không để ai bị bỏ lại phía sau

  Không để ai bị bỏ lại phía sau

  Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển bền vững sau năm 2015, đã thể hiện sự cam kết, sự quan tâm của Chính phủ đối với việc phát triển mọi mặt vùng DTTS và Miền núi.

 • Bơm va không dùng điện hay ga dẫn nước lên cho đồng bào

  Bơm va không dùng điện hay ga dẫn nước lên cho đồng bào

  Bơm va có cấu tạo đơn giản, dễ lắp đặt và có khả năng ứng dụng rộng rãi tại các vùng DTTS & MN, giúp giảm chi phí sinh hoạt và sản xuất.

 • Tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò

  Tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò

  Công tác vận động, phát huy vai trò của gần 30.000 người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được Đảng, các cấp chính quyền… xác định là nội dung quan trọng, có ý nghĩa to lớn trên mọi mặt đời sống, xã hội vùng DTTS và miền núi.

 • Đào tạo nghề lao động DTTS còn hạn chế

  Đào tạo nghề lao động DTTS còn hạn chế

  Các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án trong Quyết định số 1956 được phê duyệt chung, không chia tách đối với đối tượng dân tộc thiểu số (DTTS). Vì vậy, chưa thể đánh giá riêng hiệu quả thực hiện đối với đào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng DTTS.