Tags:

Trục lợi giải tỏa đền bù

  • Xây dựng trái phép chờ giải tỏa đền bù

    Xây dựng trái phép chờ giải tỏa đền bù

    Tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương thực hiện quy hoạch chỉnh trang đô thị rất mạnh mẽ trong thời gian qua nhưng tình trạng xây dựng lấn chiếm trái phép thường xảy ra nhằm trục lợi giải tỏa đền bù.