Tags:

Thành phố hồng ngự

  • Tán thành việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh

    Tán thành việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh

    Sáng 18/9, tiếp tục Phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

  • Bảo đảm thống nhất trong xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực chăn nuôi

    Bảo đảm thống nhất trong xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực chăn nuôi

    Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 29, ngày 1/9, Ủy ban Pháp luật đã thẩm tra các nội dung: Tờ trình, Đề án của Chính phủ về việc thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; đề nghị của Chính phủ về mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với một số lĩnh vực về nông nghiệp và phát triển nông thôn.