Tags:

Tự do học thuật

  • Chưa có tự chủ đại học đúng nghĩa ở Việt Nam

    Chưa có tự chủ đại học đúng nghĩa ở Việt Nam

    Một lần nữa vấn đề tự chủ đại học, tự do học thuật và hướng giáo dục đại học mở được các chuyên gia giáo dục, lãnh đạo nhiều trường đại học đặt ra trước khi Luật Giáo dục sửa đổi được thông qua.